Navigatie

Hier vind je onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Xless

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Xless, handelend onder de handelsnaam Xless, en op alle met Xless aangegane overeenkomsten.
1.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.3. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Xless is ingestemd.
1.4. Onder\\\"Koper\\\" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Xless in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.5. De internetsite van Xless richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.
1.6. Xless behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7. Door het gebruik van de internetsite van Xless en/of het plaatsen van een bestelling aanvaard de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8. Xless is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Xless is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 1 week, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: a. de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (\\\"bestelformulier\\\") aan Xless via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Xless ontvangen. b. de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
2.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Xless herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Xless de Koper dit binnen 7 dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
2.6. Koper en Xless komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Xless gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
2.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Xless garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Xless in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Xless worden gecorrigeerd.
3.4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen tenzij anders aangegeven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.
3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Xless

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: a. vooruitbetaling b. remboursbetaling c. paypal d. iDEAL
Xless kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 1000,- worden niet onder rembours bezorgd.
4.3 Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
4.4 In het geval door Xless een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.5 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.6 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Xless als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
4.7 In geval van niet tijdige betaling is Xless bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Xless ernaar om bestellingen die voor 15.00uur zijn besteld, dezelfde dag nog in behandeling te nemen. De levertijd is afhankelijk van de tijd van controle en bedraagt zes tot acht weken met een maximum van 70 dagen. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Xless kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Xless streeft ernaar vertragingen binnen 3 werkdagen telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

6. Reclameren en Ruilen
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product. De Koper krijgt zijn geld terug of kan het artikel omruilen.
6.2 Artikelen welke op maat zijn gemaakt of anderszins naar wens zijn aangepast kunnen niet worden geretourneerd.

7. Recht van retour
7.1 De consument Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Het product en indien mogelijk de originele verpakking, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat met originele label verkeren kan er na overleg met Xless aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en indien mogelijk verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
7.2 Xless is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper evenals eventuele betaalkosten.
7.4 Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Xless binnen 20 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-Koper aan Xless betaalde.
7.5 Alle maatwerk artikelen of anderszins aangepaste artikelen naar wens van de consument koper vallen buiten het herroepingsrecht. Kleine verschillen in deze artikelen zoals een licht kleurverschil zijn geen reden voor ontbinding van maatwerk artikelen.
7.6 Indien een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd en de totale orderwaarde onder de grens komt voor gratis verzending, zal Xless de verzendkosten alsnog berekenen en verrekenen met het resterend tegoed.
7.7 Indien een artikel wordt geruild kan Xless de verzendkosten voor de nieuwe zending in rekening brengen.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Xless is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid
9.1 Voor door Xless geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Xless vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
9.2 Xless is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Xless heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.3 Indien Xless om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Xless of de fabrikant zijn verricht; b. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
9.5 De Koper is gehouden Xless te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Xless zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
9.6 Het is mogelijk dat Xless op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Xless is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Xless niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom
11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Xless haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Xless, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens
12.1 De gegevens die u invoert op Xless.nl worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt
12.2 U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. U dient hiertoe een e-mail te zenden aan
info@Xless.nl

13. Annuleren maatwerk
13.1 Maatwerk kan binnen vierentwintig (24) uur na bestelling kosteloos worden geannuleerd.
13.2 Maatwerk mag na 24 uur niet worden geannuleerd.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

MijnTrouwplan.nl

MijnTrouwplan.nl

Onze tip! 
Plan je huwelijk online met de GRATIS weddingplanner tools van MijnTrouwplan.nl!


mijn trouwplan

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief, ontvang leuke kortingsacties en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
Aanmelden

Gastenboek

Gastenboek

  • 25-06-2018 - Dankzij Xless werd mijn droom werkelijkheid. Mijn roze jurk helemaal...  lees meer
  • 18-04-2018 - Ik heb deze jurk bij jullie besteld.
    https://www.xless.nl/a-39759628/trouwjurken-tot-300/trouwjurk-roze-met-wit/
    Hij zat in 1x...  lees meer
  • 10-12-2017 - De jurk is zoals gecommuniceerd aangekomen en ik vind m...  lees meer
Plaats een bericht
© 2013 - 2018 Xless.nl | De online bruidsmode winkel | Trouwjurken | Galajurken | accessoires | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie